: ().

:1
:

20.11.17 18:21 , :stufff [11]. stufff,Tern-OFF [11]. Tern-OFF, [10]. , [12]. ,POGANEC [12]. POGANEC, [11].  ,-- [12]. --, [12]. , [12].  , [12].  ,mexanik [12]. mexanik, [11].  , [11]. ,Psyhostick [10]. Psyhostick,Bakinech [11]. Bakinech, [12]. ,Lipp [10]. Lipp, [12]. , [12].  ,Ogecc1T [11]. Ogecc1T,-- [10]. --,_ [11]. _,Raphae1 [12]. Raphae1,xasharat [11]. xasharat,Latis [11]. Latis,Pradol [11]. Pradol,Raymond Reddington [11]. Raymond Reddington, [11].  ,Dazzle [11]. Dazzle,Blacksmith [9]. Blacksmith,Tsefey [9]. Tsefey,Sexy_Panda [10]. Sexy_Panda

20.11.17 18:26 16/16:Tern-OFF [11]. Tern-OFF, [10]. , [12]. ,POGANEC [12]. POGANEC, [12].  ,Psyhostick [10]. Psyhostick,Bakinech [11]. Bakinech, [12]. , [12].  ,Ogecc1T [11]. Ogecc1T,xasharat [11]. xasharat,Latis [11]. Latis,Pradol [11]. Pradol,Raymond Reddington [11]. Raymond Reddington,Dazzle [11]. Dazzle,Tsefey [9]. Tsefey stufff [11]. stufff, [11].  ,-- [12]. --, [12]. , [12].  ,mexanik [12]. mexanik, [11].  , [11]. ,Lipp [10]. Lipp, [12]. ,-- [10]. --,_ [11]. _,Raphae1 [12]. Raphae1, [11].  ,Blacksmith [9]. Blacksmith,Sexy_Panda [10]. Sexy_Panda

20.11.17 18:29 :Tern-OFF [11]. Tern-OFF, [10]. , [12]. , POGANEC [12]. POGANEC, [12].  , Psyhostick [10]. Psyhostick, Bakinech [11]. Bakinech, [12]. , [12].  , Ogecc1T [11]. Ogecc1T, xasharat [11]. xasharat, Latis [11]. Latis, Pradol [11]. Pradol, Raymond Reddington [11]. Raymond Reddington, Dazzle [11]. Dazzle, Tsefey [9]. Tsefey

20.11.17 18:35 8/8:stufff [11]. stufff, [12]. , [12].  ,mexanik [12]. mexanik, [11]. ,-- [10]. --,_ [11]. _,Blacksmith [9]. Blacksmith [11].  ,-- [12]. --, [11].  ,Lipp [10]. Lipp, [12]. ,Raphae1 [12]. Raphae1, [11].  ,Sexy_Panda [10]. Sexy_Panda

20.11.17 18:37 :stufff [11]. stufff, [12]. , [12].  , mexanik [12]. mexanik, [11]. , -- [10]. --, _ [11]. _, Blacksmith [9]. Blacksmith

20.11.17 18:43 4/4: [11].  ,-- [12]. --,Lipp [10]. Lipp,Raphae1 [12]. Raphae1 [11].  , [12]. , [11].  ,Sexy_Panda [10]. Sexy_Panda

20.11.17 18:44 : [11].  , [12]. , [11].  , Sexy_Panda [10]. Sexy_Panda

20.11.17 18:50 2/2: [11].  ,-- [12]. -- Lipp [10]. Lipp,Raphae1 [12]. Raphae1

20.11.17 18:51 : [11].  , -- [12]. --

20.11.17 18:57 1/1:Raphae1 [12]. Raphae1 Lipp [10]. Lipp

20.11.17 18:57 :Lipp [10]. Lipp

20.11.17 18:57 , :Raphae1 [12]. Raphae1